Calle Gremi Teixidors, 26, local 3, 1ª planta 07009 Palma de Mallorca

GDPR SALOMÓ&BONET-GODO ASESORES

6 junio, 2018

Privadesa i Protecció de Dades

Salomó&Bonet-Godó Asesores  li informa que totes les dades rebudes a través de formularis electrònics i/o mitjançant correu electrònic seran tractades amb estricta confidencialitat d’acord amb la Política de Privadesa i de Seguretat de Salomó&Bonet-Godó Asesores  així com amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD). La finalitat del tractament d’aquestes dades és la de donar resposta a les comunicacions rebudes i, si escau, mantenir les relacions contractuals corresponents. La base legal és el seu consentiment i/o el desenvolupament de mesures pre-contracuals o contractuals. Per exercir els drets d’accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació, i per a qualsevol aclariment, pot contactar amb nosaltres enviant-nos un correu electrònic a clientes@salomobonetgodo.com. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades al email clientes@salomobonetgodo.com En tot cas, els interessats tenen el dret de presentar una reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades corresponent. Les dades personals proporcionades es conservaran pel període legal o contractualment previst o mentre es mantingui el seu consentiment. No es farà cessió de les dades recollides, excepte obligació legal. Preguem comuniqui de forma immediata a clientes@salomobonetgodo.com qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que ens ha proporcionat, amb la finalitat de que aquests responguin amb veracitat a la seva situació personal en tot moment.

Privacidad y Protección de Datos

Salomó&Bonet-Godó Asesores le informa que todos los datos recibidos a través de formularios electrónicos y/o mediante correo electrónico serán tratados con estricta confidencialidad de acuerdo con la Política de Privacidad y de Seguridad de Salomó&Bonet-Godó Asesores así como con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD). La finalidad del tratamiento de estos datos es la de dar respuesta a las comunicaciones recibidas y, en su caso, mantener las relaciones contractuales correspondientes. La base legal es su consentimiento y/o el desarrollo de medidas precontractuales o contractuales. Para ejercer los derechos de acceso, supresión, rectificación, oposición, portabilidad o limitación, y para cualquier aclaración, puede contactar con nosotros enviándonos un correo electrónico a clientes@salomobonetgodo.com Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos en el email clientes@salomobonetgodo.com En todo caso, los interesados tienen el derecho de presentar una reclamación ante la Autoridad de Protección de Datos correspondiente. Los datos personales proporcionados se conservarán por el periodo legal o contractualmente previsto o mientras se mantenga su consentimiento. No se hará cesión de los datos recogidos. Rogamos comunique de forma inmediata a clientes@salomobonetgodo.com cualquier cambio o modificación que se produzca en relación a los datos que nos ha proporcionado, con el fin de que estos respondan con veracidad a su situación personal en todo momento.

Privacy and Personal data protection

Salomó&Bonet-Godó Asesores  informs that all the data received through online forms and/or by email will be processed with strict confidentiality in accordance with the Privacy and Security Policy of Salomó&Bonet-Godó Asesores as well as with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation or GDPR). The purpose of processing these data is to respond to the communications received and, if applicable, maintain the corresponding contractual relations. The lawful basis being your consent and/or pre-contractual or contractual measures. To exercise the rights of access, suppression/deletion, rectification, opposition, portability or limitation, and for any clarification, you can contact us sending us an email to clientes@salomobonetgodo.com  You can contact the Data Protection Officer at the address clientes@salomobonetgodo.com In any event, the interested have the right to file a claim in front of the appropriate Data Protection Authority. The personal data provided will be kept for the time legally or contractually foreseen period or while your consent is maintained. The collected data will not be transferred, with the exception of legal obligation. Please, contact clientes@salomobonetgodo.com immediately about any change or modification related to the information you provided, in order that it responds truthfully to your current personal situation.

Todos los contenidos © copyright Salomó&Bonet-Godó Palma de Mallorca.